PA66产品系列
  PA6产品系列
  PP产品系列
  PPO合金产品系列
 
 
  汽车电机罩盖专用料
  电动工具专用料
  后视镜支架专用料
  门把手专用料
  汽车保险杠专用料
  汽车保险丝盒专用料
  塑料齿轮、轴承专用料
  扎带专用料
  汽车水室专用料
  汽车风扇专用料
  汽车车灯底座
 
   
   
产品系列
PA66产品系列 PA6产品系列
PP产品系列 PPO合金产品系列

制品系列
汽车电机罩盖专用料 电动工具专用料
后视镜支架专用料 门把手专用料
汽车保险杠专用料 汽车保险丝盒专用料
塑料齿轮、轴承专用料 扎带专用料
汽车水室专用料 汽车风扇专用料
汽车车灯底座