PA66产品系列
  PA6产品系列
  PP产品系列
  PPO合金产品系列
 
 
  汽车电机罩盖专用料
  电动工具专用料
  后视镜支架专用料
  门把手专用料
  汽车保险杠专用料
  汽车保险丝盒专用料
  塑料齿轮、轴承专用料
  扎带专用料
  汽车水室专用料
  汽车风扇专用料
  汽车车灯底座
 
   
  PP产品系列

典型性能
测试方法
单位
P2M10
P2M20
P2Z
P1G30
P1MG30
10%矿物增强抗冲
20%矿物增强抗冲
高抗冲
30%玻纤增强
30%矿纤复合
物理特性
密度
ISO 1183
g/cm3
0.98±0.02
1.04±0.02
0.91±0.01
1.12±0.02
1.12±0.02
熔体流动速率
ISO 1133
g/10min
10
15
10
5.5
6
收缩率
ISO 2577
%
1.1-1.3
1.0-1.3
1.4-1.6
0.4-0.6
0.4-0.7
灼烧残余
ISO 1172
%
10
20
30
30
洛氏硬度
ISO 2039-2
R
62
63
60
110
108
力学性能
拉伸强度
ISO 527-1, -2
Mpa
18
18
22
98
60
断裂伸长率
ISO 527-1, -2
%
200
60
>200
5
10
弯曲强度
ISO 178
Mpa
25
28
25
120
92
弯曲模量
ISO 178
Mpa
1100
1500
1000
6000
4800
冲击强度
悬臂梁无缺囗冲击强度
ISO 180
kJ/m2
36
42
60
8
悬臂梁缺囗冲击强度
ISO 180
kJ/m2
5.6
5.6
6
12
3.2
热性能
热变形温度
ISO 75B
100
100
85
160
132
燃烧性能
垂直燃烧性能
94UL
Class
HB
HB
HB
HB
HB