PA66产品系列
  PA6产品系列
  PP产品系列
  PPO合金产品系列
 
 
  汽车电机罩盖专用料
  电动工具专用料
  后视镜支架专用料
  门把手专用料
  汽车保险杠专用料
  汽车保险丝盒专用料
  塑料齿轮、轴承专用料
  扎带专用料
  汽车水室专用料
  汽车风扇专用料
  汽车车灯底座
 
   
 
电动工具专用料
说明:玻纤增强PA6,机械强度高,尺寸稳定,跌落不碎,可染色。
产品图片: BG6VRE电动工具外壳9